NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przestrzegaj naszego Kodeksu i zgłaszaj pytania lub zastrzeżenia

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

Nasza reputacja jako etycznej spółki zależy od tego czy wszyscy będziemy współpracować, by zapewnić, że nasze najwyższe standardy etyczne są przestrzegane. Czasem wydaje się, że łatwiej jest milczeć, gdy widzisz jak ktoś narusza nasz Kodeks, ale bierność może spowodować poważne konsekwencje. Zgłaszanie zaobserwowanych przypadków nielegalnego lub nieetycznego zachowania oznacza, że dbasz o utrzymanie etycznego miejsca pracy.

JAK ZGŁASZAĆ PROBLEMY

Masz prawo i obowiązek chronić Spółkę przed zachowaniem naruszającym nasz Kodeks. Jeśli zetkniesz się z naruszeniami Kodeksu lub takimi zastrzeżeniami, mamy nadzieję, że zgłosisz tę sprawę niezwłocznie. Dokonując zgłoszenia możesz mieć pewność, że ktoś zajmie się Twoim zastrzeżeniem szybko i z zachowaniem poufności.

W Equinix istnieje kilka odpowiednich sposobów zgłaszania ewentualnych pytań lub zastrzeżeń, w tym:

POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW

Uważamy, że konieczne jest stworzenie środowiska, w którym ludzie czują, że mogą zgłaszać wszelkie prawdziwie niepokojące sprawy bez obaw o działania odwetowe, pewni tego, że ich zastrzeżenia zostaną potraktowane poważnie i że Spółka podejmie odpowiednie kroki.

Equinix stosuje politykę „zero tolerancij” wobec działań odwetowych przeciwko pracownikom, którzy w dobrej wierze zgłaszają potencjalne naruszenia lub pomagają w dochodzeniach. Chcemy, aby pracownicy mogli swobodnie zadawać pytania i zgłaszać zastrzeżenia bez obaw o działania odetowe, wiedząc, że postąpili słusznie.

ODSTĄPIENIA OD KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ

Wszyscy pracownicy Equinix mają obowiązek rozumieć nasz Kodeks i przestrzegać go. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, jeśli naruszysz zasady i procedury naszego Kodeksu, możesz podlegać działaniom dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Jeśli uważasz, że Twoje działania mogą stanowić naruszenie naszego Kodeksu, musisz zgłosić tę kwestię swojemu menedżerowi i działowi zgodności z przepisami.

Equinix może odstąpić od zastosowania zasad wymienionych w naszym Kodeksie wyłącznie, gdy sytuacja uzasadnia takie odstąpienie w oparciu o najlepszy interes Equinix i jej akcjonariuszy.

Pamiętaj:

Nasz Kodeks jest dostępny w Twojej aplikacji Equinix Mobile One. Wszystkie nasze zbiory zasad można znaleźć w Intranecie Equinix.

Odstąpienie od jakiejkolwiek polityki Equinix lub sekcji naszego Kodeksu na wniosek pracownika musi zostać zatwierdzone przez menedżera pracownika i specjalistę ds. zgodności z przepisami. Wnioski pracowników o odstąpienie będą weryfikowane i uznawane w zależności od indywidualnego przypadku.

Odstąpienia od Kodeksu dla dyrektorów i dyrektorów wykonawczych muszą zostać zatwierdzone przez bezstronnych dyrektorów i będą ujawniane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub regulacjami.

Wnioski o odstąpienie od naszego Kodeksu można składać w intranecie pod adresem:

www.equinix.ethicspoint.com

ZALECANA LEKTURA:
POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW EQUINIX