NASZE ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA PRAWA

Na czym polegają legalne praktyki biznesowe i jak je stosować

Prowadzenie etycznej i uczciwej działalności oznacza również przestrzeganie prawa. Jako globalna spółka musimy przestrzegać przepisów we wszystkich miejscach, w których działamy. Jako pracownicy Equinix mamy obowiązek rozumieć wszystkie przepisy i regulacje, które mają wpływ na naszą pracę i przestrzegać ich.

KONKURENCJA I UCZCIWE TRANSAKCJE

W Equinix cenimy wolny i otwarty rynek i staramy się prześcignąć konkurencję stosując szczere i uczciwe praktyki.Nie staramy się o pozyskanie informacji zastrzeżonych innych podmiotów, zdobycie tajemnic handlowych uzyskanych bez zgody właściciela i nie prosimy byłych lub obecnych pracowników innych spółek o udostępnianie nam informacji zastrzeżonych innych spółek.

Zobowiązujemy się do prowadzenia uczciwych i otwartych transakcji z wszystkimi naszymi dostawcami, niezależnie od ich lokalizacji lub rodzaju produktów lub usług, które zapewniają. Prowadzimy otwarty i uczciwy process zakupowy, w ramach którego dostawcy są wybierani na zasadzie konkurencyjności i nawiązujemy obopólnie korzystne relacje w oparciu o bliską współpracę i otwartą komunikację.

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Przepisy i regulacje dotyczące prywatności danych mogą być złożone i różnią się w zależności od kraju. W Equinix respektujemy poufność danych osobowych naszych pracowników. Staramy się zachować prywatność tych danych i wykorzystywać je wyłącznie w sposób uzasadniony i odpowiedni do celów pracy w Equinix. Od pracowników oczekuje się przestrzegania wszystkich zasad Spółki dotyczących przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W przypadku pytań co do prywatności danych, skontaktuj się z lokalnym specjalistą ds. prywatności.

Pamiętaj:

Zawsze szanuj i chroń informacje poufne lub zastrzeżone przekazane Ci przez naszych dostawców – daj im znać, że takiej samej dbałości oczekujemy od nich wobec naszych informacji.

ZAKAZ ŁAPOWNICTWA I KORUPCJI

Praktyki biznesowe Equinix opierają się na szczerości i prawości. Nie proponujemy i nie wręczamy łapówek, tajnych prowizji ani żadnych innych niestosownych płatności, z jakiegokolwiek powodu.

Jako globalna spółka mamy obowiązek przestrzegać przepisów antykorupcyjnych w krajach, w których działamy, m.in. amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą (FCPA) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej. Przepisy te ściśle zakazują łapownictwa i korupcji, zwłaszcza gdy dotyczy to urzędników państwowych. Żaden pracownik, dyrektor, agent lub niezależny kontrahent Equinix działający w naszym imieniu nie może proponować lub wręczać komukolwiek żadnej korzyści osobistej lub majątkowej w celu zawarcia transakcji lub zyskania nieuczciwej przewagi. Naruszenia mogą narazić Ciebie i Equinix na poważne kary i zaszkodzić naszej reputacji.

Amerykańskie przepisy antykorupcyjne są bardzo szerokie, co oznacza, że wiele rodzajów prezentów lub form rozrywki przekazywanych pracownikom rządu można uznać za niewłaściwe. Dlatego pracownicy nie mogą wręczać, proponować, obiecywać ani zatwierdzać żadnych płatności, korzyści lub prezentów w postaci gotówki lub innych korzyści urzędnikowi państwowemu z wyjątkiem bardzo ograniczonych przypadków podanych poniżej. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego czy wręczasz prezent lub inną korzyść samodzielnie lub przez stronę trzecią, np. dystrybutora lub niezależnego kontrahenta.

Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego czy chcesz zawrzeć transakcję czy zyskać przewagę nad innymi (np. specjalne, preferencyjne traktowanie, które nie jest oferowane konkurencji). Wszelkie prezenty lub formy rozrywki proponowane urzędnikowi rządowemu lub państwowemu muszą spełniać podane kryteria:

  • Każda forma rozrywki musi być uzasadniona, przekazana w dobrej wierze i bezpośrednio związana z promocją, pokazem lub objaśnieniem produktów lub usług – lub powiązana z realizacją umowy pomiędzy Equinix a rządem lub podmiotem publicznym.
  • Wszystkie prezenty i formy rozrywki muszą być zgodne z wszystkimi zasadami Equinix, w tym z naszą Polityką rozliczeń podróży służbowych
  • Nigdy nie należy proponować żadnych prezentów ani form rozrywki pracownikowi rządu w celu zapewnienia sobie niewłaściwej korzyści biznesowej.

Każdy prezent wręczany przez Ciebie w związku z Twoją pracą musi być transparentny, właściwie odnotowany w naszej dokumentacji korporacyjnej i dozwolony w ramach naszych zasad. Zgłaszając prezent, musisz podać przeznaczenie prezentu oraz osobę, której został wręczony. Jeśli prezent jest przeznaczony dla przedstawiciela rządu, należy zawsze uzyskać uprzednią zgodę działu zgodności z przepisami.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania wytycznych w tym obszarze, skontaktuj się ze specjalistą Equinix ds. zgodności z przepisami. Jeśli wiesz o domniemanym lub faktycznym naruszeniu polityki, masz obowiązek natychmiast to zgłosić.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe i inną własność niematerialną. Podejmujemy aktywne działania na rzecz ochrony i egzekwowania naszych własnych praw własności intelektualnej; podobne środki musimy stosować do ochrony własności intelektualnej stron trzecich. Udostępniając własność intelektualną stronom trzecim musimy upewnić się, że zgadzają się używać i chronić naszą własność zgodnie z zasadami Equinix.

Wiele materiałów, z których korzystasz każdego dnia jest objęta prawami autorskimi – m.in. oprogramowanie komputerowe, książki, instrukcje, zasoby audio i wideo, czasopisma i magazyny branżowe. Inne, mniej oczywiste przykłady prac podlegających prawom autorskim obejmują slajdy prezentacji, materiały szkoleniowe, modele zarządzania i metodologie rozwiązywania problemów. Nigdy nie możemy świadomie naruszać praw własności intelektualnej innych osób. Equinix ściśle zakazuje powielania, dystrybucji lub zmiany jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela lub upoważnionego agenta. Należy również pamiętać, aby nigdy nie dopuszczać się nielegalnego kopiowania lub użytkowania do celów osobistych lub biznesowych oprogramowania komputerowego objętego licencją spółki.

INFORMACJE WEWNĘTRZNE I OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Nie możesz kupować i sprzedawać akcji Equinix, jeśli posiadasz jakiekolwiek „istotne informacje” na temat Spółki, które nie zostały ujawnione publicznie (znane również jako „informacje wewnętrzne”). Jeśli zdobędziesz informacje wewnętrzne dotyczące innych spółek, np. klientów lub dostawców, również nie wolno Ci kupować i sprzedawać akcji tej spółki. Jeśli przekażesz informacje wewnętrzne lub „wskazówki” stronie trzeciej, która następnie wykorzysta te dane w obrocie papierami wartościowymi, możesz odpowiadać za nielegalny handel. Może Ci również grozić odpowiedzialność za handel prowadzony przez inną osobę na podstawie przekazanych przez Ciebie stronie trzeciej – w tym rodzinie i przyjaciołom – informacji poufnych. Jeśli pod wpływem przekazanych przez Ciebie informacji wewnętrznych członek rodziny lub przyjaciel kupi lub sprzeda akcje Equinix, możesz ponieść odpowiedzialność karną jako „osoba dostarczająca informacji” na mocy federalnych przepisów o papierach wartościowych.

Equinix uznaje za niewłaściwe, aby osoby zatrudnione w Equinix lub związane z firmą uczestniczyły w krótkoterminowych lub spekulacyjnych transakcjach z papierami wartościowymi Equinix lub w innych transakcjach z papierami wartościowymi Equinix, które mogą prowadzić do niezamierzonych naruszeń przepisów o wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. Stosownie do tego Twój handel papierami wartościowymi Equinix podlega dodatkowym wytycznym, bardziej szczegółowo opisanym w Polityce obrotu papierami wartościowymi Equinix.

Aby upewnić się, że przestrzegasz przepisów zakazujących wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, zapoznaj się z Polityką obrotu papierami wartościowymi Equinix. W razie pytań skontaktuj się z działem zgodności z przepisami.

ZALECANA LEKTURA:
POLITYKA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI EQUINIX

Pamiętaj:

Informacje wewnętrzne to poufne dane, które w razie ich upublicznienia wpłynęłyby na decyzję inwestora o zakupie, sprzedaży lub zachowaniu akcji Equinix.